Общи търговски условия

Общи търговски условия валидни за Saint Gobain Ecophon AB

Тука Вие ще намерите общите търговски условия приложими към покупките на стоки от Saint Gobain Ecophon AB извършени от снабдители с цел развитие и производство на продукти в рамките на тяхната дейност.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В тези Термини и Условия на Търговия следните термини трябва да са със значенията определени по-долу за тях:

Фирма” означава Saint Gobain Ecophon AB.

Подписващ Фирмата” означава лице с право на подпис от страна на Фирмата.

Договор” означава договор по силата на настоящите Условия за покупка на Стоки.

Клиент” означава лице търсещо да закупи Стоки от Фирмата.

Стоки” означава продуктите, или където контекста разрешава, услугите които Фирмата трябва да достави по Договора.

Груба Небрежност” означава действие или пропуск предполагащи несъответно обръщане на внимание на сериозни последствия, които всяка добросъвестна страна трябва нормално да предвиди и обезпечи, или съответно незачитане на такова действие или пропуск.

Писмено” означава комуникация чрез документ подписан и от двете Страни или чрез писмо, факс или електронна поща.

Поръчка” означава писмен документ, с който Клиента поръчва Стоки от Фирмата.

Условия” означава или Фирмата или Клиента поотделно, а “Страните” означава Фирмата и Клиента заедно.

Terms” означават терминологията залегнала в този документ и всички специални условия договорени писмено между Подписващ Фирмата и Клиента.


2. ДОГОВОР
 

2.1 Всяка и всички Поръчки които отговарят на Условията се счита за приети от Фирмата и Условията могат да се променят само Писмено от Подписващ Фирмата.

2.2 Всички Поръчки подадени от Клиента към Фирмата влизат в сила само след Писменото им потвърждение от Фирмата. Писменето Потвърждение на Фирмата ще съдържа както описание на поръчаните Стоките, така и тяхното количество и платимата цена, а също и срока за доставка, и се счита за получено от клиента два работни дни след изпращането му. В случай на несъответствие между Поръчката и потвърдителните документи, съдържанието на документите ще бъде ръководно в следващия порядък:

  • Промени в Условията приети Писмено в съответствие с Член 2.1
  • Условията
  • Писменото потвърждение на Фирмата
  • Поръчката на Клиента.

2.3 Поръчки могат да бъдат отказани в рамките на три дни от приемането им от Фирмата само под формата на Писмено споразумение подписано от Подписващ Фирмата. Клиента е длъжен да обезщети Фирмата за всички разходи, загуби и понесени щети от Фирмата във връзка с такова отказване на поръчка. Доколкото Поръчката касае нестандартни Стоки, т.е. Стоки които Фирмата нормално не държи на склад, то тогава Клиентът е длъжен да обезвъзмезди и цената на такива стоки, посочена в писменото приемане на Поръчката от Фирмата, при отказ на Поръчката.

2.4 Клиентът е единствено отговорен за акуратността на каквито и да било чертежи или спецификации свързани със Стоките, които Клиентът продоставя на Фирмата. Клиентът е също така отговорен да предостави на Фирмата всичката необходима информация във връзка със Стоките в рамките на достатъчно време, за да обезпечи Фирмата в нейното изпълнение на Договора в синхрон с неговите Условия.


3. ИНФОРМАЦИЯ
 

3.1 Всички информации и данни съдържащи се в основната стокова документация и ценоразписи предоставени от Фирмата са със задължителен характер само доколкото Писмено са включени в Договора.


4. ЦЕНИ
 

4.1 За цена на Стоките се счита цената приложима от Фирмата към датата на доставка на Стоките, с изключение когато фиксирано ценово предложение е съгласувано Писмено между Страните. Доколкото изключително не е заявено друго, то офертните цени са калкулирани при условия Ex Works Incoterms 2010 (EXW). Офертните цени не съдържат ДДС и други данъци, мита и други облагания.

4.2 Цените по ценоразпис или оферирани се основават на разходи преобладаващи към момента когато тези цени са дадени или договорени. Независимо от гореизложеното, Фирмата има право да корегира цената на Стоките и след датата на приемане на Поръчката на Клиента до степен да компенсира по необходимост разлика от увеличаване или налагане на данък платим във връзка със Стоките. Съответно известие относно такова увеличение се дава от Фирмата.

4.3 Цените по ценоразпис или оферирани се отнасят за специфицираните количествата дадени от Клиента по време на Поръчката. В случай когато Поръчките се дават за количества по-малки от тези според първична договореност между Страните или ако са в наличие каквито и да било промени в спецификации или дати на доставки, или ако закъснение се предизвиква от интрукции на Клиента или поради липса на такива инструкции, то тогава Фирмата има право да корегира цените на поръчаните Стоки с цел вземане под внимание на такива промени.


5. ИНСПЕКЦИЯ
 

5.1 Клиентът е длъжен да инспектира Стоките на мястото и по времето на разтоварване или на точка на получаване.

5.2 Ако инспекцията покаже несъответствие на Стоките или части от тях с Договора, Клиентът е длъжен да извести Фирмата Писмено най-късно следващия работен ден след разтоварване. В случай, че Клиента не успее да даде Писмено Известие в рамките на горе определеното време, то тогава Стоките се считат за приети от Клиента.

5.3 При получаването на Писменото известие на Клиента според Член 5.2, Фирмата е длъжна да уреди всички недостатъци на Стоките според условията на Член 9 по-долу.


6. ДОСТАВКА, ПРЕДАВАНЕ НА РИСК
 

6.1 Всички договорени търговски условия да се тълкуват в съответствие с Incoterms 2010.

6.2 В случай на липса на специфично договорени търговски условия Писмено, то тогава доставката е Ex Works (EXW), виж Член 4.1 по-горе.

6.3 Независимо от каквито и да било други условия тук, риска за Стоките преминава към Клиента в момента на доставка.

6.4 В случай когато доставката е с куриер ,Free Carrier (FCA), т.е. Фирмата се наема да изпрати Стоките до дестинация специфицирана от Клиента, тогава риска за Стоките преминава към Клиента не по-късно от момента на предаването им към първия куриер.

6.5 Където е адекватно, всички доставени материали трябва да бъдат инсталирани в съответствие с инструкциите залегнали в упътванията за инсталации на Фирмата.


7. ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА, ЗАКЪСНЕНИЕ
 

7.1 Времето за доставка се специфицира от Фирмата в писменото приемане на поръчката в съответствие с Член 2.2.

7.2 Доколкото Фирмата очаква, че няма да може да достави Стоките на време, то тогава Фирмата ще извести клиента без излишно закъснение, определяйки причината за закъснението и ако е възможно и очакваната дата на доставка.

7.3 Ако закъснението на доставката е изцяло или от части предизвикано от обстоятелства упоменати в Член 11, предизвикано от действие или пропуск на Клиента или от обстоятелства които са свързани с Клиента, Фирмата има право да удължи срока на доставката с разумно време вземащо предвид обстоятелствата на дадения случай. Тази клауза ще бъде приложима независимо от това дали причината за закъснението възниква преди или след договаряне времето на доставка.

7.4 Ако Стоките не бъдат доставени на датата на доставка и Член 7.3 не е приложим, то тогава Клиента има право на компенсация за ликвидационни щети считано от датата когато доставката трябваше да бъде осъществена.

7.5 Ликвидационните щети трябва да бъдат заплатени по ставка 0.5 процента от покупната цена на Стоката, за която закъснението е приложимо, за всяка завършена седмица на закъснение. Ликвидационните щети не трябва да надхвърлят 7.5 процента от нетната стойността на Стоките за които се отнася закъснението.

7.6 Ликвидационните щети ще станат дължими при Писмен иск на Клиента, но не по-рано от приключването на доставката или преди прекратяване на договора според Член 7.9.

7.7 Клиентът губи правата си за ликвидационни щети, ако не подаде Писмен иск в рамките на три месеца, считано от датата когато дотавката трябваше да бъде изпълнена.

7.8 If the delay in delivery is such that the Customer is entitled to maximum liquidated damages under Clause 7.5 and if the Goods are still not delivered, the Customer may In Writing demand delivery within a final reasonable period which shall not be less than one calendar week.

7.9 Ако Фирмата не извърши доставката в така определен краен срок (виж Член 7.8), и това не се дължи на обстоятелства свързани с Клиента, тогава Клиентът може с Писмена нота отправена до Фирмата да прекрати Договора в часта му отнасяща се за Стоките, които се считат от Страните, поради причина по вина на Фирмата, че не могат да бъдат доставени, и в такъв случай той като единствена финансова компенсация ще има правото да му бъде възстановена от Фирмата покупната цена на стоките за които се отнася прекратяването.

7.10 Ликвидационните щети според Член 7.5 и прекратяването на Договора според Член 7.9 остават като единствени удоволетворения за Клиент в случай на закъснение от страна на Фирмата. Всички други искове на база закони,договори, закононарушения или други законови норми срещу Фирмата основани на такова закъснение трябва да бъдат изрично изсключени, освен когато Фирмата носи вина поради Груба Небрежност.

7.11 Ако клиента очаква, че няма да може да приеме Стоките по времето на доставка, той трябва незабавно да уведоми Фирмата писмено относно това, давайки причината и ако е възможно, приблизителното време когато може да приеме доставката.

7.12 Фирмата може посредством Писмена нота да иска от Клиента да приеме доставката в рамките на разумен срок.

7.13 Ако, поради причина която не е свързана с Фирмата, Клиентът не успее да приеме доставката в рамките на дадения срок (виж Член 7.12), Фирмата може с писмено известие да прекрати Договора цялостно или в част от него. Фирмата в такъв случай ще има право на компенсация на загубите причинени по Клиентска вина, включително и всички видови пряки или косвени загуби.


8. ПЛАЩАНЕ, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ, ЗАДЪРЖАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
 

8.1 Освен ако няма друга Писмена договорка, плащането трябва да бъде извиршено в рамките на 30 календарни дни от датата на фактурата. Плащането трябва да бъде във валутата определена в потвърждението на поръчката.

8.2 Каквато и да е формата на плащането, то не трябва да се счита за извършено, до момента докато сметката на Фирмата не се завери безвъзвратно с дължимата сума.

8.3 Доколкото Клиента не изпълни плащането в срок, Фирмата получава право за лихви считано от деня, когато плащането е трябвало да бъде изпълнено. Лихвената ставка трябва да е тази относяща се за закъснели плащания по определение от Шведския Закон за Лихвите (1975:635).

8.4 В случай на закъсняване в плащането и в случай, че Клиента не успее да предостави договорените обезпечения до определения ден, Фирмата, след Писмено известие до Клиента, може да преустанови изпълнението на Договора до момента докато получи плащане, или където е приложимо докато Клиента даде договорените обезпечения.

8.5 Ако Клиента не плати дължимата сума в рамките на една календарна седмица, Фирмата ще има право с Писмено известие към Клиента да прекрати Договора, и допълнително към лихвите и компенсациите за причинени разходи според този Член, да претендир и за компенсации на загуби понесени от нея.

8.6 Клиента няма право да задържа плащания по която и да е фактура или други дължими суми към Фирмата с предтекст за ползване на такива като обезпечение или контра иск за каквито Клиента може да предполага че има права.

8.7 Фирмата има право по всяко време да задържи като обезпечение или като иск от каквато и да било природа, който Фирмата може да има срещу Клиента, каквито и да било суми дължими от Фирмата към Клиента.

8.8 Фирмата и Клиента се договарят, че правата на собственост върху Стоките остават в полза на Фирмата до пълно изплащане, които права да са валидни до най-голямата степен според приложимите закони.

8.9 Клиента е длъжен, по искане на Фирмата, да сътрудничи с Фирмата при вземането на необходимите мерки за защита Фирмените права на собственост върху Стоките.

8.10 Запазването на правата на собственост според този Член не трябва да касаят предаването на риска по Член 6..


9. ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ
 

9.1 Освен ако Фирмата изрично в писмена форма не е дала съгласие, че отделна гаранция ще се отнася за Стоките, то тогава Фирмата ще –съгласно разпоредбите на този 9 Член – уреди всички дефекти или несъответствия (по-нататък обозначени като дефект(и) на Стоките свързани с грешно проектиране, материали или производство. В случай че разпоредбите на такава отделна гаранция са в конфликт с тези на този 9 Член, то тогава разпоредбите на такава гаранция ще са ръководни,

9.2  Фирмата не е отговорна за дефекти които:

9.2.1       произтичат от материали доставени или поради проектна документация предоставена или специфицирана от Клиента освен ако Фирмата Писмено не е приела това да бъде по друг начин,

9.2.2       се проявяват при експлотационни условия различни от тези залегнали в Договора,

9.2.3       са като резултат от нарушаване от страна на Клиента на Член 6.5,

9.2.4       са причинени от обстоятелства, които са възникнали след като риска за Стоките е преминал към Клиента, т.е. дефекти дължими на съзнателно, небрежно или случайно увреждане, неправилна поддръжка, погрешен монтаж или складиране, движение на сгради или тяхни части, монтаж на апликации с или без предварителното знание на Фирмата, погрешен ремонт от страна на Клиента или промени извършени от Клиента без предварителното Писмено съгласие на Фирмата; или

9.2.5       причинени от нормално износване и скъсване.

9.3 Отговорността на Фирмата е ограничена само за дефекти проявили се в рамките на една година от датата на доставка. Ако използването на Стоките надхвърля това, което е договорено или нормално, то тогава този период се съкращава пропорционално.

9.4 Когато дефект отнасящ се до част от Стоките е бил отстранен, Фирмата е отговорна за дефекти на ремонтираната или сменена част съгласно същите условия и кондиции и за същия гаранционен срок като тези за оригиналните Стоки. Така гаранционният период споменат в Член 9.3 не се удължава във връзка с каквато и да било ремонтирана или заменена част на Стоките. За предотвратяване на каквито и да било съмнения, Фирмата не е отговорна за дефекти в която и да е част на стоките за период по-дълъг от една година считано от първоначалното доставяне на Стоките.

9.5 Клиентът е длъжен в рамките на три (3) дни Писменно да извести Фирмата относно дефекти които са се проявили. Такова известие под никакви обстоятелства не може да бъде направено по-късно от две седмоци след изтичане на периода даден в Член 9.3 или в Член 9.4, където е приложимо. Известието трябва да съдържа подробно описание на дефекта. Ако Клиента не успее да извести Фирмата Писмено относно дефект в рамките на сроковете определени в този Член, то тогава той губи правото дефекта му да бъде обслуже

9.6 Където дефектът е от такъв характер, че може да причини вреди, Клиента трябва незабавно да уведоми Фирмата Писмено. Клиента носи риска за щети върху Стоките в резултат от несъумяването му да изпрати известие. Клиентът трябва да предприеми разумни мерки за минимализиране на щетите и в този смисъл да действа в съответствие с указанията на Фирмата.

9.7 При получаване на известие според Член 9.5 Фирмата трябва на собствени разноски да обслужи дефекта без никакъв вид закъснения, по собствено Фирмено осмотрение, ремонт или смяна.

9.8 Ремонтът трябва да бъде извършен на мястото където са Стоките, освен ако Фирмата не счита за по-подходящо Стоките да бъдат изпратени на нея или до дестинация определена от Фирмата, в който случай Стоките се изпращат до такава дестинация на разноски и риск на Фирмата.

9.9 Ако дефектът може да бъде обслужен чрез смяна или ремонт на дефектна част и ако демонтажа и ре-нсталирането на частта не изисква специални познания, то тогава Фирмата може да поиска частта да и бъде изпратено до нея или до дестинация определена от нея. В такъв случай се счита че Фирмата е изпълнила обстойно своите задължения във връзка с дефекта, когато достави надлежно ремонтирана част или част за смяна на Клиента.

9.10 Клиентът е длъжен на свои собствени разноски да осигури достъп да Стоките и да организира манипулирането на оборудване друго от Стоките, до степен необходима за обслужване на дефекта.

9.11 Доколкото няма друга договорка, то тогава необходимото транспортиране на Стоки и части от тях до и от Фирмата във връзка с обслужване на дефекти за които Фирмата е отговорна са за сметка и риск на Фирмата. Клиентът трябва да съблюдава указанията на Фирмата относно такъв вид превози.

9.12 При липса на друга договореност, Клиентът трябва да носи всички допълнителни разходи които Фирмата понася за обслужване на дефект причинен от Стоките алокирани на място друго от това заявено по време на оформяне на Договора като място за доставка от Фирмата на Клиента – или ако не е имало посочено място – от мястото на доставка.

9.13 Дефектни части които са били сменени – по искане на Фирамата – трябва да се предоставят на Фирмата и в такива случаи да се прехвърли собствеността им на Фирмата. Във всички други случаи дефектните части които са сменени остават собственост на Клиента и Фирмата няма никакви задължения относно предаването им за вторични суровини и пр.на такива дефектни части.

9.14 Ако Фирмата определи в рамките на здравия разум по собствено мнение, че няма да успее да изпълни задълженията си по Член 9.7 то тогава е длъжна да уведоми Клиента Писмено без безпричинно закъснение.

9.15 Където Фирмата изпрати такова известие съгласно Член 9.14,

a) Клиентът има право на намаление от покупната цена пропорционално на намалената стойност на Продуктите, но при никакви обстоятелства такова намеление не може да е в размер надхвърлящ двадесет (20) процента от покупната цена, или

b) където дефектът е толкова съществен, че да е в значителен ущърб на облагите на Клиента относно Стоките или на значителна част от тях, там Клиента може с Писмено известие до Фирмата да прекрати Договора в тази му част отнасяща се до тези Стоки, които поради дефекта, не могат да бъдат използвани според целите договорени между Страните.

9.16 Ремонт или замяна според Член 9.7 или прекратяване на Договора според Член 9.15 остават единствени удоволетворения за Клиента в случай на отговорност на Фирмата за дефекти. Всички други искове на база закони,договори, закононарушения или други законови норми срещу Фирмата основани на такава отговорност за дефекти трябва да бъдат изрично изсключени, освен когато Фирмата носи вина поради Груба Небрежност.


10. ЩЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ СТОКИТЕ

 10.1 Фирмата не е отговорна за каквито и да било щети причинени върху имоти от Стоките след тяхната доставка до Клиента. Нито е отговорна Фирмата за щети върху продукти произвеждани от Клиента или върху продукти на които продукта на Клиента е съставна част.

10.2 Ако срещу Фирмата се подаде иск от трето лице за отговорности по нанасяне щети върху имоти както е описано в Член 10.1, Клиентът трябва да обезщети, да защити и да предпази Фирмата от всякакви вреди.

10.3 Ако срещу Клиента бъде подаден иск за нанесени щети от трета страна,както е описано в този Член, Клиентът трябва незабавно Писмено да уведоми Фирмата.

10.4 Клиентът е задължен да приеме призовките на съд или арбитражни комисии изследващи претенции за щети подадени срещу Фирмата и основани на щети предполагаемо причинени от Стоките. Отговорността между Фирмата и Клиента трябва да бъде уредена в синхрон с Член 16.

10.5 Ограничването отговорността на Фирмата в първи параграф на този Член не може да се прилага когато Фирмата носи вина поради Груба Небрежност.


11. ФОРСМАЖОР
 

11.1 Фирмата има право да прекрати временно изпълнението на всяко едно от своите задължения по Договора в случай че такова изпълнение е възпрепятствано и неразумно утежнено от ФОРСМАЖОР, означавщо всяко едно от следните обстоятелства: индустриални спорове и всякакво друго такова обстоятелство извън контрол на Фирмата, такова като пожар, война, обща военна мобилизация, бунт, реквизиция,конфискация, ембарго, ограничения на правомощия, валутни и експортни ограничения, епидемии, естествени катастрофи, екстримни природни явления, терористични действия и неосъществяване или закъснения на доставки от подизпълнители причинени от такива обстоятелства описани в настоящия Член.


12. НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

12.1 IВ случай когато Клиента обяви неспособността си да плаща своите задължения при тяхния падеж, обявява банкрут, встъпва в ликвидация или реконструкция или сключва споразумение за отсрочка с кредиторите си или му е назначен синдик или по-друго казано според разумната преценка на Фирмата може да бъде считан за неплатежоспособен, тогава Фирмата може:

12.1.1     да иска авансово плащане преди доставка,

12.1.2     да откаже или преустанови всякакви бъдещи доставки на Клиента по всеки Договор без да подлежи на отговорност; или

12.1.3     без предрасъдъци относно общия характер на Член 8 от тези Условия да упражни което и да е от правата си съгласно този Член.


13.
ПРЕДПОЛАГАЕМО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

13.1 Независимо от другите разпоредби на тези Условия касаещи прекратяване, Фирмата име право да прекрати изпълнението на своите задължения по този Договор, когато е ясно от обстоятелствата, че Клиентът няма да е способен да изпълни своите задължения. Ако Фирмата прекрати изпълнението на Договора, то тогава незабавно трябва Писмено да уведоми за това Клиента.


14.
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

14.1 Независимо от каквото и да било противоположно определение в тези Условия или в документи включени в Договора, Фирмата не носи отговорност към Клиента за загуби в производството или за каквито и да било други пряки или косвени загуби от какъвто и да било характер.


15. 
СПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИКОНОМИЧЕСКИ СНАКЦИИ

15.1 Клиентът приема да се приеме силата на всички приложими закони включително на контрол на експорт и юридически икономически санкции. Приложимите правила за контрол на експорта и/или икономически санкции варират в зависимост от транзакцията и могат да включват актове приети от Организацията на Обединените Нации, САЩ, Европейслия Съюз и/или индивидуални страни или групи от страни.

15.2 На пракитика, Клиентът не може да препродава или по друг начин да предоставя Стоките (било сами по себе си като продукт или услуга или като част от друг продукт или услуга) на такива лица или организации в случая на които може като резултат да се наруши приложима регулация за контрол на експорта и/или икономическа санкция, или да се наруши експортно разрешени издадено от някои власти.

15.3 В случай че Фирмата има основателна причина да счита, че Клиентът възнамерява или не спазва вече упоменатите закони и регулации за контрол на експорта, Фирмата може след известяване на Клиента и без предубеждения към каквито и да била права, да прекъсне доставките според Договора до момента докойто Клиентът не представи писмено доказателство, че никакво нарушение няма да се случи. Ако Клиентът в рамките на тридесет (30) дни считано от Писменото известие на Фирмата не успее да предостави нищо, то тогава Фирмата е в правото си да прекрати Договора без каквато и да било отговорност към Клиента.

15.4 Фирмата е в правото си да прекрати изпълнението на Договора без носене на отговорност към Клиента, ако по което и да е време нови икономически санкции и/или експортни регулации направят или дефинират изпълнението на Договора или като невъзможно или като нелегално за Фирмата.


16.
СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

16.1 Тези Условия се ръководят, тълкуват и упражняват във всеки свой смисъл според съответните закони на Швеция, без позоваване до каквото и да било противоречие със законови норми и пренебрегвайки конвенцията на ООН за Международна Търговия със Стоки (CISG).

16.2 Всеки спор, полемика или иск произтичащи от или във връзка с тези Условия, или нарушение, прекратяване или невалидност съответно, трябва да бъдат решени чрез арбитраж ръководен от Арбитражния Институт на Стокхолмската Търговска Палата.

16.3 Правилата за Ускорен Арбитраж да се прилагат където спорната сума не надхвърля SEK 100 000. Където спорната сума прехвърля SEK 100 000 Арбитражните Правила ще са приложими.

16.4 Седалището на арбитража трябва да бъде Хелсинборг, Швеция. Езика, използван при арбитражната процедура е английски, освен ако Страните Писмено не са се споразумели различно от това.