Устойчивост

Нашите постижения в областта на устойчивото развитие

Ние сме отговорни пред нашите клиенти. Ние открито показваме въздействието на нашите продукти върху околната среда, какви усилия полагаме за да намалим последствията и доколко успяваме да постигнем нашите амбициозни цели. Ecophon е водеща в много области както за външната, така и за вътрешната среда на помещенията. Изминахме дълъг път на развитие към изграждането на напълно устойчив цикъл.

Ние сме активно ангажирани с:

 • Производството и маркетинга на устойчиви продукти, които допринасят за по-здравословна работна среда
 • Намаляването на отпадъци, използването на енергия и CO2 емисии
 • Винаги избираме компоненти със слабо въздействие върху околната среда
 • Увеличаването на съдържанието на възобновяем и рециклиран материал в нашите продукти

Повече от 70% рециклирано стъкло и свързващо вещество на растителна основа

Всички продукти Ecophon са произведени от нашата революционна стъклена вата 3-то поколение, която съдържа повече от 70% рециклирано стъкло с възобновяемо свързващо вещество на растителна основа. Пълната липса на изкопаеми суровини спестява еквивалентното количество от 24,000 барела суров петрол годишно.

Намаляване на теглото

Стъклената вата е най-лекият материал за производство на акустични тавани. Това означава, че товарните автомобили ползват по-малко гориво за транспортирането им от всякакви други видове панели. Колко по-малко? В сравнение с минералофазерните тавани транспортът на панели от стъклена вата изисква приблизително 17% по-малко гориво. За по-тежките материали, транспортни разходи и емисиите на CO2 са още по-високи.

Пълна прозрачност с Ecophon EPDs

Изборът на екологично чисти материали за строителството често е много трудно. За да ви помогнем, ние се чувстваме длъжни да разкрием цялата информация за жизнения цикъл на нашите продукти в Екологичните декларации за продукти (EPDs). За да се потвърди пълната информация, дадена от нас, всички наши EPD са проверени от независими трети страни. По-долу вие ще намерите линкове към всички наши EPD, които са публикувани на уебсайта на EPD International.

EPD International помага и подкрепя организациите да комуникират относно екологичните показатели на техните продукти.

Одобрен и сертифициран

През последните няколко години, нашите усилия за подобряване на въздействието на продуктите на всеки етап ни помогнаха да намалим емисиите, да намерим нови екологично чисти материали, да създадем здравословни вътрешни среди и да намерим приложение на употребяваните и рециклирани панели. Благодарение на тези усилия нашите продукти получиха някои от най-трудно достижимите сертификати.

 • Емисионната класификация на строителни материали е сертификат за качеството на въздуха в затворени помещения и за емисиите на опасни за здравето вещества. M1 е най-високия клас, издаден от RTS, водещ сертификационен център на Финландия за строителния сектор.

 • Датският стандарт за Климата (вътрешен климат) изследва веществата в строителните материали, които са потенциални алергени или дразнители. Свидетелството на тези продукти удостоверява, че те са преминали през многостранни тестове, с цел да се гарантира безопасността им за вътрешни климатични условия.

 • От 2012 г. всички строителни продукти продавани във Франция са снабдени със сертификат, който посочва нивото на емисиите на летливи замърсители. Всички продукти на Ecophon постигат най-висока класификация; A + (много ниски емисии).

 • Калифорнийският Стандарт за Регламент на Емисии, известен също като CDPH Раздел 01 350 е най-популярния американски стандарт за оценяване и ограничаване на емисиите на летливи органични съединения от строителни материали. Всички продукти Ecophon отговарят на изискванията на стандарта.

 • Шведската Асоциация за Астма и Алергии оцени продуктите във връзка с наличието на алергени, миризми и дразнещи вещества. Оценяването се извършва от независим съвет от специалисти, които преценяват всички продукти на основата на строги критерии, с цел гарантиране на тяхната безопасност.

 • Стандартите на ЕС се ползват с цел улесняване на сравнението между продукти и системи. CE маркировката обхваща области, като звукопоглъщане, пожарна безопасност и емисии. СЕ свидетелство за даден продукт удостоверява, че той отговаря на изискванията на Европейския съюз за безопасност, здраве и околна среда.

 • CSTB (Научно-технически цинтър за сгради) е водеща организация по сертифициране, която оценява изпълнението на широкия спектър от стандарти. CSTB сиртифицира нашите продукти.

 • Ecophon е в съответствие с Директива 97/69 / ЕО, която диктува законовите, административните и нормативните изисквания по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането на определени вещества в ЕС.

 • Международната агенция за изследване на рака (IARC) оцени продуктите ни за възможни канцерогенни качества. Те класифицираха минералната вата в група 3, което означава, че не се счита за човешки карциноген.

Процес на сертифициране

Всички наши производствени процеси трябва да отговарят на изискванията на Международната организация по стандартизация (ISO) и на Консултативните служби по Трудово Здравеопазване & Безопасност (OHSAS). ISO анализира въздействието на процесите върху околната среда, докато OHSAS наблюдава влиянието на процесите върху здравето и безопасността на хората. По-долу ще намерите свидетелства издадени от тези организации.

Дания.pdf - ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007

Финландия.pdf - ISO 14001:2004

Полша.pdf - ISO 14001:2004

Швеция.pdf - ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007